Gegevensbescherming

PRIVACYBELEID VAN CAREA HOTEL GMBH

PREAMBULE:

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. De bescherming en beveiliging van uw gegevens is erg belangrijk voor ons. Onze processen zijn er daarom op gericht om zo min mogelijk persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken. In de volgende verklaring over gegevensbescherming wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en welke delen van deze informatie eventueel worden gebruikt en hoe.

PRIVACYBELEID

Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten en andere verordeningen inzake gegevensbescherming is de:

CAREA Hotel GmbH

Rheindorfer-Burg-Weg 39
53332 Bornheim
Telefoon +49 2227 85 100
Fax +49 2227 85-111
Algemeen directeur:
Dr. Udo von Alten
Registreren:
Handelsregister bij de lokale rechtbank Bonn HRB 17621 Ust-ID: DE 221 838 351

2. functionaris voor gegevensbescherming

In ons bedrijf komen niet meer dan negen werknemers regelmatig in contact met persoonlijke gegevens.

Contact opnemen of dergelijke gegevens verwerken. We verwerken ook geen persoonlijke gegevens die informatie geven over iemands ras, etnische afkomst, politieke overtuiging, geloofsovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven. We verzenden, verzamelen, verwerken of gebruiken ook geen persoonlijke gegevens voor zakelijke doeleinden. Er is daarom geen wettelijke verplichting voor ons bedrijf om een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Daarom hebben we geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Als u vragen hebt over gegevensbescherming, neem dan rechtstreeks contact op met het bovengenoemde verantwoordelijke kantoor.

3 Algemene informatie over gegevensverwerking

3.1 Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verzamelen en gebruiken we persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit nodig is voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en diensten. Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze gebruikers gebeurt regelmatig alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt in die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is om voorafgaande toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens is toegestaan door wettelijke voorschriften.

3.2 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6 (1) (a) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de EU als rechtsgrondslag voor de verwerking.

persoonlijke gegevens.
Bij het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient art. 6 (1) lit. b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.
Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient art. 6 lid 1 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag.
In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6 (1) (d) DSGVO als rechtsgrondslag. Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen en de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, dient Art. 6 (1) lit. f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.
3.3 Gegevensverwijdering en bewaartermijn
De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of afgeschermd zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is. Daarnaast kan opslag plaatsvinden als dit is bepaald door de Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere bepalingen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of verwijderd als een door de bovengenoemde normen voorgeschreven opslagperiode afloopt, tenzij er een noodzaak is voor verdere opslag.

de opslag van de gegevens bestaat voor het afsluiten of uitvoeren van een contract.

4. beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

4.1 Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang krijgt.
De volgende gegevens worden verzameld:
(1) Informatie over het type browser en de gebruikte versie

(2) Het besturingssysteem van de gebruiker
(3) De internetprovider van de gebruiker
(4) Het IP-adres van de gebruiker
(5) Datum en tijd van toegang
(6) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang krijgt tot onze website
(7) Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website
De logbestanden bevatten IP-adressen of andere gegevens die een toewijzing aan een gebruiker mogelijk maken. Dit kan

Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de link naar de website van waaruit de gebruiker op de website terechtkomt of de link naar de website waar de gebruiker naartoe gaat, persoonlijke gegevens bevat. Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker opgeslagen.

4.2 Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van de gegevens en de logbestanden is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

4.3 Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen afleveren. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien

de gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te garanderen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in deze context niet plaats. Deze doeleinden zijn ook ons legitieme belang bij gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

4.4 Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie is beëindigd. In het geval van opslag van gegevens in logbestanden is dit uiterlijk na zeven dagen het geval. Opslag na deze periode is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de oproepende klant niet meer mogelijk is.

4.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor het functioneren van de website. Bijgevolg is er geen mogelijkheid voor de gebruiker om bezwaar te maken.

5. gebruik van cookies

Onze website gebruikt geen cookies

6. contactformulier en e-mailcontact

6.1 Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Onze website bevat een contactformulier dat kan worden gebruikt om elektronisch contact met ons op te nemen. Als een gebruiker van deze optie gebruik maakt, worden de gegevens die in het invoermasker zijn ingevoerd naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

  1. Bedrijfsnaam

  2. Uw naam

  3. E-mailadres

  4. Telefoonnummer

  5. Fax

  6. Straat

  1. Postcode (PLZ) en plaats

  2. Uw bericht

De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden:

  1. Het IP-adres van de gebruiker

  2. Datum en tijd

Voor de verwerking van de gegevens wordt uw toestemming gevraagd tijdens het indieningsproces en wordt verwezen naar dit privacybeleid.

U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de gegevens in verband met de

persoonlijke gegevens van de gebruiker die per e-mail worden verzonden, worden opgeslagen.

In deze context worden de gegevens niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

6.2 Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is art. 6 (1) lit. a DSGVO als de gebruiker zijn of haar toestemming heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden in de loop van het verzenden van een e-mail is art. 6 (1) lit. f DSGVO. Als het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 letter b DSGVO.

6.3 Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend om het contact te verwerken. In het geval van contact per e-mail vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang.

bij de verwerking van de gegevens.
De overige persoonsgegevens die tijdens het inzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.
6.4 Duur van opslag
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd wanneer de omstandigheden erop wijzen dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd. De aanvullende persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces zijn verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.
6.5 Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan van zijn of haar persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet. De herroeping kan te allen tijde per e-mail of per post aan het verantwoordelijke kantoor (zie hierboven) worden gedaan. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen in de loop van het contact met ons zullen in dit geval worden verwijderd.

7. rechten van de betrokkene

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke:

7.1 Recht op informatie

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen om bevestiging of wij persoonsgegevens van u verwerken.
Als er sprake is van een dergelijke verwerking, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke om informatie vragen over het volgende:

(1) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
(2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
(3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn of zullen worden bekendgemaakt;
(4) de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;
(5) het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van de u betreffende persoonsgegevens, van een

Recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of het recht om hiertegen bezwaar te maken

Verwerking;
(6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
(7) alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
(8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR; en 
in ieder geval in deze gevallen zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
U hebt het recht om informatie op te vragen over de overdracht van uw persoonsgegevens naar een derde land of naar een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de overdracht.

7.2 Recht op correctie

U hebt het recht van rectificatie en/of aanvulling jegens de voor de verwerking verantwoordelijke als de persoonsgegevens die over u worden verwerkt onnauwkeurig of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke voert de rectificatie zonder onnodige vertraging uit.

7.3 Recht op beperking van de verwerking

U kunt onder de volgende voorwaarden verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens:
(1) als u de juistheid van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;

(2) de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
(3) de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte; of

(4) als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van art. 21 (1) DSGVO en nog niet is vastgesteld of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, kunnen deze gegevens afgezien van hun opslag alleen met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van

rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.
Als de beperking van de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

7.4 Recht op verwijdering

a) Verplichting om te verwijderen
U kunt de verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben onverwijld te wissen en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om deze gegevens onverwijld te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:
(1) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
(2) U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van Art. 6(1)(a) of Art. 9(2)(a) DSGVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
(3) U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.

(4) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn onrechtmatig verwerkt.
(5) Het wissen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
(6) De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van art. 8(1) DSGVO.
b) Informatie aan derden
Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens die op u betrekking hebben openbaar heeft gemaakt en verplicht is deze te wissen op grond van artikel 17, lid 1, van de GDPR, neemt hij redelijke maatregelen, met inbegrip van technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat u, als betrokkene, hebt verzocht dat zij alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens wissen.
c) Uitzonderingen
Het recht op wissen bestaat niet voor zover de verwerking noodzakelijk is
(1) het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of nationale wetgeving.

lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;

(3) om redenen van openbaar belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i)

en art. 9 (3) DSGVO;
(4) voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de GDPR, voor zover het in punt a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in gevaar dreigt te brengen; of
(5) om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
7.5 Recht op informatie
Als u het recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking hebt ingeroepen tegen de voor de verwerking verantwoordelijke, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht om deze rectificatie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen aan alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
U hebt het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke te worden geïnformeerd over deze ontvangers.
7.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan de voor de verwerking verantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder tegenwerking van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de gegevens zijn verstrekt.

persoonsgegevens zijn verstrekt, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan
(1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO of artikel 9, lid 2, onder a), van de DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO en
(2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.
Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben rechtstreeks te laten overdragen van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen invloed hebben op de vrijheden en rechten van andere personen.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.
7.7 Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

van uw persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 lit. e of f DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
De voor de verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Als de persoonsgegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen de persoonsgegevens die op u betrekking hebben niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.
In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij hebt u de mogelijkheid om 
niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG Uw recht op bezwaar uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties.
7.8 Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring volgens de gegevensbeschermingswetgeving
U hebt het recht om uw verklaring van toestemming onder de gegevensbeschermingswetgeving op elk moment in te trekken. Door de toestemming in te trekken, wordt de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking is uitgevoerd op basis van de toestemming

niet aangeraakt.

7.9 Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan verwerking die uitsluitend op geautomatiseerde middelen is gebaseerd. inclusief profilering -De beslissing is niet van toepassing als de beslissing rechtsgevolgen voor u heeft of aanzienlijke gevolgen voor u heeft op een vergelijkbare manier. Dit geldt niet als de beslissing
(1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de verantwoordelijke persoon,
(2) is toegestaan op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving bevat passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te beschermen; of

(3) wordt gedaan met uw uitdrukkelijke toestemming.
Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens volgens Art. 9(1) van de GDPR, tenzij Art. 9(2)(a) of (g) van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden van, en uw gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de zijde van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.

7.10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar u woont, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk plaatsvindt, als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, inbreuk maakt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep op de rechter krachtens artikel 78 GDPR.

8. trackers en tools

8.1 Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseprogramma.enst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.u in staat stellen de website te gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter door Google opgeslagen binnen

lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door op de onderstaande link te klikken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) om de beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren.

page6image19920

U kunt meer informatie vinden over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming
op 
http://www.google.com/analytics/terms/de.html of onder https://www.google.de/intl/de/policies/. We wijzen op Houd er rekening mee dat de code "anonymizeIp" is toegevoegd aan Google Analytics op deze website om te voorkomen dat een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking).
8.2 Integratie van Google Maps
a) Op deze website gebruiken we de Google Maps-service. Hierdoor kunnen we interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.
b) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt bezocht. Daarnaast worden de onder 4.1 van deze verklaring genoemde gegevens doorgestuurd. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op in de vorm van gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of de op de behoefte afgestemde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op de behoeften afgestemde reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de vorming van deze

page6image30904page6image31064

gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om hiervan gebruik te maken.
c) Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en de instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen.
Privacy: 
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework8.3 Caesargegevens
Om ons hotel direct vanaf de website te boeken, maken wij gebruik van de service van CaesarData van het bedrijf caesar data & software GmbH Hindelanger Str. 35 87527 Sonthofen Duitsland.
De dienst omvat het verzenden van uw IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de CaesarData-dienst naar CaesarData & software GmbH. Op deze gegevens zijn de afwijkende gegevensbeschermingsbepalingen van CaesarData & software GmbH van toepassing. Verdere details vindt u in het Caesar Data Privacy Centre https://www.caesar-data.de/datenschutz/.
8.5 Gebruik en toepassing van Joombla AddFreeStats Analytics analyse tool
We gebruiken de AddFreeStats Analytics PlugIn om het bezoekersverkeer op onze pagina's te evalueren. Hierbij worden geen IP-adressen of persoonlijke gegevens opgeslagen. De geanonimiseerde gegevens worden alleen lokaal opgeslagen. Dit garandeert volledige conformiteit met de gegevensbescherming. Deze analysetool is voor ons noodzakelijk om toekomstige publicaties af te stemmen op de vraag van de gebruiker.

nl_NLNederlands